Bahay BlogKaalaman sa arkitektura Ang pamamaraang panlabas na pagkakabukod na mabuti lamang para sa mga aesthetics (Drybit, Starco)

Ang pamamaraang panlabas na pagkakabukod na mabuti lamang para sa mga aesthetics (Drybit, Starco)

비용대비 외단열 공법은
기능성, 경제성, 미관성이 우수하다.
Nyawang
그러나 .
🤔태풍, 빌딩풍을 만나면 부실시공 한 경우 뜯길수있다. .
Nyawang
😲뜯길때 바람이 쟈크벌리듯
주루룩~ 약한부분, 부실시공된
부분 전체를 뜯는다.
Nyawang
🤕사진 2번처럼
특히 드라이비트 단열재가
건물에 완전밀착 안되었다면 뜯긴다. .
Nyawang
👿사실 이안에는 핵심2개가있다.
마구리부분, 치마부분은 무조건 .밀실하게 막아줘야하고 결속철물을
꼼꼼히 시공해야한다
Nyawang
그러나 이것들이 불량하면 .
바람이 치마들추듯 단열재는 뜯긴다
Nyawang
😍사진3번처럼
콘크리트 시공중 단열재가 부착된게 좋다.
이유는 콘크리트의 경화열이 단열재를 붙잡고 굳어버리기
때문에 원만해선 안떨어진다.
Nyawang
👍 번외로
두꺼운 단열재 1개보다
2겹의 단열재가 더 좋다.
Nyawang
<Ito ay isang serye ng insolvent na konstruksyon>
Nyawang
Ang lakas ay wala nang walang Control!

Iba pang mga post sa kategorya