Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Ngôi nhà gắn kết các gia đình lại với nhau

Ngôi nhà gắn kết các gia đình lại với nhau

Ngôi nhà gắn kết các gia đình lại với nhau
Ngôi nhà gắn kết các gia đình lại với nhau

😍가풍 들어보셨을 겁니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
그 때문에 😄집짓는게
달라졌죠.
Các bác sĩ cho biết thêm:
1960년대
1970년대
1980년대 단독주택들과
Các bác sĩ cho biết thêm:
지금의 🤔단독주택은
접근이 달라요.
Các bác sĩ cho biết thêm:
1960년대는 한옥으로 지은게 좋았고
(🤗대궐집을 선호하던때)
Các bác sĩ cho biết thêm:
1970년대는 돌로 지은게 좋았고
(😎외국의 집을 모방한때)
Các bác sĩ cho biết thêm:
1980년대에 집크기와, 실내계단, 정원이 중요했다면
(😉집의 크기가 자산의 크기였던때) .
Các bác sĩ cho biết thêm:
지금은 가족의 내실을 💆🙎🙎🙆🙋🙇👭👬👪다질때입니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
Vì thế
Các bác sĩ cho biết thêm:
집은 쉬는 곳 이어야하기에
자연스러운 🌸🌸🌸🌸”자연같은” 조경에
Các bác sĩ cho biết thêm:
20년전처럼 🙎남자는 가정에 충실해야하며
가족이 자연스레 모이는 😉거실로써
5개의 성능속에 끼어들어
👪교감나눔이 중요해졌습니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
Kết quả là
자연스런 조경에
5가지성능의 거실은
궁극적으로 “가풍”을 만든답니다.
🙋👪🌸👬👭🙎
Các bác sĩ cho biết thêm:
그게 집을 짓는 이유 입니다.

Các bài viết khác trong chuyên mục