Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Sự lựa chọn và sự tập trung trong kiến trúc

Sự lựa chọn và sự tập trung trong kiến trúc

Tập trung vào sản phẩm
Cảm ứng chuyển động

Nội thất trung tâm mua sắm 
Sản phẩm liên quan đến nội thất

Trọng tâm của sự chú ý và chuyển động là quan trọng.

Che những gì cần che
Tập trung vào những gì sẽ hiển thị 
Nó có thể dẫn đến sự lựa chọn nhanh hơn.

Đó là môi trường của sự lựa chọn và tập trung.

Các bài viết khác trong chuyên mục