Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Một lần nữa, tinh chỉnh sách thiết kế

Một lần nữa, tinh chỉnh sách thiết kế

정리의 원칙 “처음처럼”
Các bác sĩ cho biết thêm:
처음 그 마음
처음 느 느낌
Các bác sĩ cho biết thêm:
그 처음처럼
Các bác sĩ cho biết thêm:
땅을보고
땅의 이야기를 듣는다
Các bác sĩ cho biết thêm:
보편적인 스케치를하고, 해외의 유명건물
1만개 사례의 30만개의 이미지를 보며
이미지 메이킹을 정리한다
Các bác sĩ cho biết thêm:
이것만 20일이 소요된다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
땅의 한계를 넘기위해 .많은 아이디어를 모으는 것이다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
그리고 계획을 한다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
1층, 2층, ~10층
Các bác sĩ cho biết thêm:
허가용 도서를 만들면서
다시 처음 느낌을 보고
Các bác sĩ cho biết thêm:
공사용 도서를 만들면서
다시 그 생각을 되세긴다
Các bác sĩ cho biết thêm:
도면에 없는 색, 느낌등이
담기는 북이 완성된다
Các bác sĩ cho biết thêm:
처음 그 생각을 잃지 않기위해 만든다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
“처음처럼”

Các bài viết khác trong chuyên mục