Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Dây leo ảnh hưởng xấu đến công trình.

Dây leo ảnh hưởng xấu đến công trình.

건물에 🌿🌿🌿 덩쿨을 설치하지마세요
Các bác sĩ cho biết thêm:
건물을 💀뼈속까지 뚫고
들어갑니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
매우 실같은 뿌리🌱가
돌도 뚫으며 큰뿌리로
🌲성장하거든요.
Các bác sĩ cho biết thêm:
보기에는 좋아도,
건물 뼈속😰💀까지
망가지는 행위는 이익이 아니죠.
Các bác sĩ cho biết thêm:
<Đây là một loạt các công trình vỡ nợ>
Các bác sĩ cho biết thêm:
Quyền lực chẳng là gì nếu không kiểm soát!

Các bài viết khác trong chuyên mục