Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc 디자인을 완성시켜주는 작은 요소

디자인을 완성시켜주는 작은 요소

1825363564609899683 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

줄눈이 적은게 좋다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
그러나 줄눈이 있어야하는
목적이 있기에
줄눈을 해주는게 좋다
Các bác sĩ cho biết thêm:
쉽게말해서
공장식의 줄눈이 아닌
Các bác sĩ cho biết thêm:
디자인이 반영된 줄눈이어안 한다
Các bác sĩ cho biết thêm:
디자인이 들어간 줄눈을
만든다는건,
Các bác sĩ cho biết thêm:
외장재의 크기가 바뀌어
건물의 끕을 올려준다.

Các bài viết khác trong chuyên mục