Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúcNgôi nhà đẹp Trường hợp biệt thự Hyosung ở Gangnam-won sử dụng gạch tốt

Trường hợp biệt thự Hyosung ở Gangnam-won sử dụng gạch tốt

재료하면 생각나는건 바로
벽돌의 “강남원 효성빌라”
Các bác sĩ cho biết thêm:
여기서 사신분도 알고있고
여기서 살고자한 분도 있다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
그러나 이것을 지은분도 알고있다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
벽돌을 이만큼 쓴다라는것
재료의 특성을 알고 쓴다는것은
대단한 것일께다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
😲약40년 전인 1980년대 초반
강남원 효성빌라는 👍유명한곳이다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
자동차로 치면
Các bác sĩ cho biết thêm:
.고급 빌라의 ☝1~2세대 정도다
Các bác sĩ cho biết thêm:
보통 강남3구의 고급빌라는
3~7세대, 에비해 1~2세대는
기능공의 고 퀄리티가 좋은곳.
Các bác sĩ cho biết thêm:
지금이야 벽돌 우습지만
🤔지금도 저렇게 쌓는것은
절대 안우습다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
40년이 얼마 남지않은 효성빌라
강남원 갔을때 그때 20대의
현장기사였던 지금의 김국성소장님은 🤔무슨생각을 하셨을까?
Các bác sĩ cho biết thêm:
1.20대의 기억이 났을까?
Các bác sĩ cho biết thêm:
아니면
Các bác sĩ cho biết thêm:
2.😍새로 쌓아야 하는 벽돌건물의 방향을 고민하셨을까?
Các bác sĩ cho biết thêm:
1이더라도, 2이더라도
1+2이더라도
Các bác sĩ cho biết thêm:
올곧은 마음의 기준을 세우면
😍잘되게 되있다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
👍
Các bác sĩ cho biết thêm:
Quyền lực chẳng là gì nếu không kiểm soát!

Các bài viết khác trong chuyên mục