Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách 사옥 건축디자인 , 매스와 시스템

사옥 건축디자인 , 매스와 시스템

1848288987656153820 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

땅 다음엔
Các bác sĩ cho biết thêm:
Mass
View
Window
Các bác sĩ cho biết thêm:
그것들은
어느것이든
기능을 기반으로 한다
Các bác sĩ cho biết thêm:
밀도가 적게 비워있거나
밀도있게 채워있거나
Các bác sĩ cho biết thêm:
밀도는 효율이어야하고
밀도는 조직체계와 같아안한다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
Vậy nên
Các bác sĩ cho biết thêm:
회사시스템에
효과적인 사옥이된다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
구글, 애플의 시스템처럼
공장자동화의 시스템처럼
Các bác sĩ cho biết thêm:
회사마다 시스템을
Phải có

Các bài viết khác trong chuyên mục