Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Một vùng đất của động lực

Một vùng đất của động lực

1803028326827281986 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

가끔 의욕을 자극하는 땅을 만난다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
사실 “땅”이 대상이 아니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
이사진은 꽤 유명한분이 기획한
건물이 있다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
그 바로 옆땅
Các bác sĩ cho biết thêm:
자극, 배움…뭐 그런것들이 활력, 즉각적이기 때문에.
Các bác sĩ cho biết thêm:
그때문에 의욕이 발동하는.
Các bác sĩ cho biết thêm:
괜시리 웃음과 즐거움이었던…
Các bác sĩ cho biết thêm:
그러나 아쉽게도 인연이 안된
Các bác sĩ cho biết thêm:
언젠간 만나겠지
Các bác sĩ cho biết thêm:
언젠간 그 선배님 건물옆 땅을 만나겠지.
Các bác sĩ cho biết thêm:
아깝다.

Các bài viết khác trong chuyên mục