Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Đừng để bị lừa bởi chế độ xem phối cảnh

Đừng để bị lừa bởi chế độ xem phối cảnh

건축설계를 하다보면 속일 수 있는게 있다
Các bác sĩ cho biết thêm:
못속이는건
1.건축 관계법
2.도면의 치수
3.사이즈대로 만든 모형
Các bác sĩ cho biết thêm:
속이는건
3.불법장치들
4.투시도
Các bác sĩ cho biết thêm:
그중에서 가장 효과적인건 투시도다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
?컴퓨터로 작업하기에 된다
Các bác sĩ cho biết thêm:
5.건물의 높이 조작이 가능하고
Các bác sĩ cho biết thêm:
6.보이는 뷰의 크기가 조작되고
Các bác sĩ cho biết thêm:
7.실의 크기가 작은데도 넓게 보이게하고
Các bác sĩ cho biết thêm:
8.못보게 시각을 다른것으로 유도 할수있다
Các bác sĩ cho biết thêm:
9.즉 투시도는 눈을 현혹시키며, 봐야할것에 거짓을 포함시킬수있다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
10.”이해를 돕기위한” 투시도라고 말하지만 사실상 이것또한 속이기위한 장치이다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
?나는 투시도를 권장하지 않는다
Các bác sĩ cho biết thêm:
?그럼에도 어떻게 보일지 궁금하다하시면.
Các bác sĩ cho biết thêm:
?건물주가 직접 투시도업체에 의뢰하게 소개는 해줄수있다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
저는 투시도 하더라고 실치수대로 하달라합니다.
그렇게 나온게 지금보시는 투시도입니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
방은 5.2미터×5미터입니다. 클까요?
요즘 가구들이 워낙커서 방이커야 답답하지않습니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
<Đây là một loạt các công trình vỡ nợ>
Các bác sĩ cho biết thêm:
Quyền lực chẳng là gì nếu không kiểm soát!

Các bài viết khác trong chuyên mục