Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Lựa chọn vật liệu thông qua các ví dụ về việc hoàn thành ngôi nhà nông thôn Pangyo

Lựa chọn vật liệu thông qua các ví dụ về việc hoàn thành ngôi nhà nông thôn Pangyo

집은 5000~ 10000가지
재료가 모여 만들어진다.

재료의 크기, 색상, 공정등이
똑같은 결과를 주지않는다.

알차게 물건을살줄 안다면
물론~쉬운건아니지만… 내집을 지을때
올바르게~가치있는
내집을 지을수있게 된다.

2013년 보편적인 재료로
좋은결과를 얻었다.

Các bài viết khác trong chuyên mục