Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Tại sao không làm một mái nhà bằng các tấm

Tại sao không làm một mái nhà bằng các tấm

😍어떤 인친님은 집장사를 하시지만 기술력이 보인다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
그런분이 계시지만
Các bác sĩ cho biết thêm:
👿나몰라 집장사를 보여드립니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
🎞사진은 🏞강원도쪽
지나가다 찍은 현장입니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
몇개월을 지나가며 관찰해보니
🤔3층 집의 지붕콘크리트를 🤔시공안하더군요.
Các bác sĩ cho biết thêm:
3층이 높아서
3층벽을 한번더 높이고
지붕을 시공하겠지 생각했지만 😧
Các bác sĩ cho biết thêm:
😲아니더군요
Các bác sĩ cho biết thêm:
😤😤😤😤3층지붕 콘크리트를
시공안하고 판넬로 지붕을 만들더군요.
Các bác sĩ cho biết thêm:
😣판넬로 지붕을 하면 단점이 있습니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
1.판넬과 판넬 죠인트가 단열결손이되어😭😭😭 결로가생기고,
Các bác sĩ cho biết thêm:
2.빗소리가 통통통 😱😱😱 우두두두두 😨😨😨😨소리가납니다
Các bác sĩ cho biết thêm:
저렇게 시공하기위해
👾나도몰라 건축사나
Các bác sĩ cho biết thêm:
👽건축사없는 실장에게 요청했겠죠
Các bác sĩ cho biết thêm:
그야말로 👿엄청난 이익입니다
인건비, 재료비, 경비, 공사기간을
줄이니 판타스틱😖😖 합니다
Các bác sĩ cho biết thêm:
저집 저렇게 날림으로 짓고😥😥😥
저집 팔아먹을땐 제값받겠죠
Các bác sĩ cho biết thêm:
대단합니다

👿나몰라집장사
👾나도몰라건축사

<Đây là một loạt các công trình vỡ nợ>
Các bác sĩ cho biết thêm:
Quyền lực chẳng là gì nếu không kiểm soát!

Các bài viết khác trong chuyên mục