Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Các trường hợp thiết kế và xây dựng của Pyeongtaek VeriSix mà cư dân hài lòng

Các trường hợp thiết kế và xây dựng của Pyeongtaek VeriSix mà cư dân hài lòng

1803011136195614409 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

어느덧 1년 8개월
Các bác sĩ cho biết thêm:
준공난지 1년 8개월
잘쓰고 있는지 갔던곳
Các bác sĩ cho biết thêm:
늘 그렇다
Các bác sĩ cho biết thêm:
건물준공해도
Các bác sĩ cho biết thêm:
다음날, 다음주, 한달, 반년, 1년… 시간이지나도
가게된다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
잘 살고있는
Các bác sĩ cho biết thêm:
보급형주택
Các bác sĩ cho biết thêm:
미국분들이 좋아하는 주택.
좋아하니 나도 좋다.

Các bài viết khác trong chuyên mục