Trang Chủ Trường chủ sở hữu tòa nhà 11. Thăm dò con người