Trang Chủ Trường chủ sở hữu tòa nhà 08. Họp thiết kế kiến trúc

08. 건축설계 회의

Nội dung của cuộc họp thiết kế kiến trúc cho các tòa nhà được lưu giữ trong VLOG và các mẹo hữu ích được cung cấp cho các chủ sở hữu tòa nhà tương lai.