Trang Chủ Trường chủ sở hữu tòa nhà 10. Tư vấn xây dựng / tu sửa đi công tác

10. 출장 건축 / 리모델링 컨설팅

Đây là một VLOG cho thấy quá trình tư vấn phương án xây dựng hoặc tu sửa thông qua các chuyến công tác tới các chủ sở hữu công trình tương lai.