Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Các tòa nhà nên được xây dựng bằng vật liệu tốt.

Các tòa nhà nên được xây dựng bằng vật liệu tốt.

좋은 재료로 지어져야한다.
Khi xây dựng một tòa nhà
당신생각을 담아야한다

nhưng 
조금 몇가지만 알면
좋은것을 만들수있다.

벽지 좋은것을 쓴다.
벽지용 풀도 좋은것을 쓴다 .

키워드는 유해성이 적은것이다.

그리어렵지 않다.평단가, 평당공사비는 의미없다.
유해성 높은 싼가격이 있고
유해성 적은 비싼가격이 있다면

벽지에 금을 바른게 아니라면
벽지가 전체공사비에서 찾이하는 비율은 작기에 큰금액은 아니다.

벽지가 문제가 아니라 .”문제있는 벽지”를 선택하는것이 문제인것이다

Các bài viết khác trong chuyên mục