Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Ngôi nhà biệt lập 100 pyeong đang được xây dựng

Ngôi nhà biệt lập 100 pyeong đang được xây dựng

1684553765859253411 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

단층주택 100평

전경 파노라마.
빛.
중력으로부터의 자유(50cm 띄움)
등등등 10여종의
가치를 담은

보여줄것이라곤
“가치”만있는Hơn bất cứ thứ gì
기존 시공법의 가장단순함
가장 싼재료로 구성한

Nhưng

비한재료로 금바른 집보다
실용적+경제적+가지적인=끕, 부러움

그것이 목표인 기획의사례.
다만 다보여드릴수없는점 양해바랍니다.?

Các bài viết khác trong chuyên mục