Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc 사람이 사는 집을 설계하기 위해선 풍수지리도 알아야한다

사람이 사는 집을 설계하기 위해선 풍수지리도 알아야한다

1850754786413154513 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

지형도를 본다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
크게 굵고 진한 것이 대지위치
Các bác sĩ cho biết thêm:
왼쪽에서 오른쪽방향
자유곡선 하나의 높이는 5m다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
선하나의 높이는 5m씩
Các bác sĩ cho biết thêm:
그선이 5개되는
Các bác sĩ cho biết thêm:
작게 찐한 것이 25m씩 높이이다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
해발기준이다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
nếu vậy
Các bác sĩ cho biết thêm:
Các bác sĩ cho biết thêm:
이 별것도 아닌것처럼 보이는 이것을 왜 볼까요? .
Các bác sĩ cho biết thêm:
별것 그~이상이기에 봐야합니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
🐝바람 길을 보기위함이고
🐳물길을 보기위함이고
👫👬👭사람이 살곳이기에
Các bác sĩ cho biết thêm:
그것들이 어디서오고
어디로가는지.
Các bác sĩ cho biết thêm:
꼭 봐야하는것이답니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
내일
이 선들이 땅의 형상이 될것입니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
그리고 풍수지리에 의한
“자리설계, 비보설계”가 들어갑니다.

Các bài viết khác trong chuyên mục