Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Kiểm tra hoàn thành nhà ở Wirye (Eungeumjae)

Kiểm tra hoàn thành nhà ở Wirye (Eungeumjae)

1759905410306784461 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

5분이 서성인다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
준공을 검사하는 특별검사원(특검)이 오셨다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
특검을 뵈면 긴장을한다.
그냥 긴장을한다.
5분은
특검, 설계자, 건물주, 시공자,감리자를 말한다
Các bác sĩ cho biết thêm:
특검분들중
정직하신분도 계시지만
비정직하신분이 많다보니
자연스레 긴장이된다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
Nhưng
Các bác sĩ cho biết thêm:
불법이 없기때문에
조용히 둘러보는 모습만볼뿐.
Các bác sĩ cho biết thêm:
Các bác sĩ cho biết thêm:
질문외엔 말하지않는다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
와우!
승인받아서 기분이 너무좋다?
Các bác sĩ cho biết thêm:
꽃피는 봄에 입주하시니
저또한 기분이좋다.?
Các bác sĩ cho biết thêm:
? Nếu bạn giỏi lập kế hoạch thiết kế kiến trúc
Bạn có thể làm cho nó tốt hơn theo nhiều cách khác nhau

Các bài viết khác trong chuyên mục