Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Không bao giờ chôn ống thoát nước trên cột bê tông

Không bao giờ chôn ống thoát nước trên cột bê tông

인천 이모부 상가건물
돌판이 터진게 신기했다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
?무의식적으로 생각을 한다.
Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:
이모부. 이거 심각해요.
이거 뜯어보면
정말심각 할수 있어요.
Các bác sĩ cho biết thêm:
한번 뜯어보시고 전화주세요.
Các bác sĩ cho biết thêm:
결국 뜯어보니 첫번째 사진이다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
?안전진단해서 이 기둥과 다른기둥 2개는 구조보강을 하게 되었다.
기둥3개 2개층을 보강하는데 상당한 돈이 들었다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
?이렇게 된이유는
기둥에 배수관을 넣은경우다
Các bác sĩ cho biết thêm:
1.겨울에 최하단 얼음이 얼고
Các bác sĩ cho biết thêm:
2.얼음이 얼면서 팽창하고
Các bác sĩ cho biết thêm:
3.팽창하면서 건물기둥을 터트리고
Các bác sĩ cho biết thêm:
4.이때 마감재인 돌판도 터트린것이다
Các bác sĩ cho biết thêm:
5.단열이된 벽에는 묻을수있어도
콘크리트 기둥에는 절대! 배수관은 묻으면 절대! 절대! 안된다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
1986~1996년에 지은건물들 중 .상가지역 건물들중 다수가 존재한다
Các bác sĩ cho biết thêm:
이렇게 한이유는 친구 권유로 하셨단다
<Đây là một loạt các công trình vỡ nợ>
Các bác sĩ cho biết thêm:
Quyền lực chẳng là gì nếu không kiểm soát!

Các bài viết khác trong chuyên mục