Bahay BlogKaalaman sa arkitektura Dapat malaman ng mga arkitekto kung paano gumawa ng mga modelo mismo.

Dapat malaman ng mga arkitekto kung paano gumawa ng mga modelo mismo.

1686038026563080262 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

건물을 기획하는 건축사는
모형을 직접 만들어 봐야한다.

직접만들다보면

강약, 중간약, 쉼표등

리듬을 다듬을수있다.

사람의 손은

우리가 아는것보다
우리가 생각하는것보다

감각이 매우좋다.

리트펠트, 슈레더 하우스 (Rietveld, Schröder Huis)
1924년

Iba pang mga post sa kategorya