Bahay Pag-aaral ng May-ari ng Building 06. Kaso ng pagkumpleto

06. 완공 사례

건축설계를 통한 완공된 건축물을 소개하는 코너입니다.