Bahay BlogKaalaman sa arkitektura Mga Pagkakamali at Sagot sa Disenyo

Mga Pagkakamali at Sagot sa Disenyo

?그땅에서의 해답을 찾아야한다.
Nyawang
단군이래로 일반인분들이
종이에 있는 내용을 이해하기 어렵다.
Nyawang
때문에 고안한 방법이
여러가지가 있는데
Nyawang
?현장에 금을 긋고
현장에서 설명하는것이다.
Nyawang
1.출입구의 위치가 어딘지
Nyawang
2.왜 건물과 나무가 간섭없는지
Nyawang
3.방의 크기가 어떤지
Nyawang
4.건물에 창이 어디에 뚫어 어딜보는지

5. 기본설계 후 본설계 들어가기 전 땅에 금을 긋고
Nyawang
6. 그자리에 앉아서 주변의 요소와의관계
Nyawang
7. 건물 높이와의 관계를
Nyawang
8. 확인해야 설계미스가 적고 .
Nyawang
9. 일반인분들이 이해하기 쉬워야 대화의 내용이 깊어질수있다.

 1. 금을 긋고 의자를높고 앉아봐야 근사값을 찾을수 있다.
 2. ???기획을 한다는것은 중요한것을 얻고
 3. 안좋은것을 버려야 하는 것이지 .
 4. 종이에 안보이는선을 긋고 .
 5. 일반인이 못알아듣는 말과 단어로 잘난척을하고 .
 6. 말로만 하는게 아니다.

  <Ito ay isang serye ng insolvent na konstruksyon>
  Nyawang
  Ang lakas ay wala nang walang Control!

Iba pang mga post sa kategorya